Własna firma - nowe możliwości

23.10.2017

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zapraszają do udziału w projekcie:

 

Tytuł projektu: "Własna firma – nowe możliwości"

 

Uczestnicy:

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby niepracujące (niekoniecznie zarejestrowane w PUP), w trudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • kobiety w wieku 30+ (szczególnie te powracające na rynek pracy po urodzeniu lub wychowaniu dziecka) lub
  • mężczyźni w wieku 50+ lub
  • mężczyźni w wieku 30+ długotrwale bezrobotni lub
  • mężczyźni w wieku 30+ z niepełnosprawnością lub
  • mężczyźni w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym (ukończona co najwyżej zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum profilowane, lub liceum ogólnokształcące, lub technikum, lub uzupełniające liceum ogólnokształcące, lub technikum uzupełniające)

 

Oferowane wsparcie:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności w wysokości maks. 24.114,48 zł / osobę.
  • wsparcie pomostowe finansowe od 6 do 12 miesięcy działalności w wysokości średnio 1650,00 zł /m-c na osobę na pokrycie kosztów bieżących działalności
  • szkolenia specjalistyczne po otwarciu działalności.

 

Cel projektu:

Aktywizacja zawodowa 18 osób (w tym 12 kobiet, 6 mężczyzn) poprzez SAMOZATRUDNIENIE, w wieku powyżej 30 roku życia (licząc od dnia 30 urodzin), zamieszkałych na terenach rewitalizowanych miasta Tychy w ramach subregionu centralnego woj. śląskiego, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 18 nowych przedsiębiorstw.

 

Wartość projektu: 1 028 730,05 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 874 420,54 zł

 

Informacje i zapisy:

Biuro projektu

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
 
43-100 Tychy, Grota Roweckiego 42 / 331,

tel. 32 327 72 77, 32 327 73 77
email: izba@izba.tychy.pl

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156,
43-100 Tychy
tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Uwaga! Przed wypełnieniem i złożeniem formularza rekrutacyjnego należy szczegółowo zapoznać się z Regulaminem projektu.

Informujemy, że projekt: „Własna firma – nowe możliwości” nr WND-RPSL.07.03.01-24-0736/16” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.